Adatkezelési tájékoztató - p'ARToló

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános információk

Adatkezelő: Köves Petra egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 52567124; adószám: 69009394-1-41;)

Érintett: Érintettnek minősül az Adatkezelő honlapjának (www.partolo.hu; továbbiakban: „Honlap”) látogatója.

Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adatvédelmi szabályozásra tekintettel tájékoztassa az Érintetteket az Adatkezelő által folytatott adatkezelések legfontosabb körülményeiről.

1.2. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

1.3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

1.4. Az Adatkezelő:

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);
 • által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);
 • a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”).

1.5. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk”).

1.6. Az Adatkezelési Tájékoztató és az Adatkezelő adatkezelésével összefüggő egyéb információ elérhetők a Honlapon.

1.7. Amennyiben kérdése merülne fel az Adatkezelési Tájékoztatóval vagy az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba kollégánkkal az hello@partolo.hu e-mail elérhetőségen.

2. Adatkezelés

2.1. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is, nem alkalmaz.
2.2. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket, ugyanakkor bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, valamint azokat az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat, amelyek a Honlap látogatása során keletkeznek. Adatkezelő az alábbi személyes adatokat – az ott megjelölt jogalap alapján és célok érdekében – kezeli:

2.2.1. Támogatók és művészek adatai

 • Érintett: a honlapra regisztráló támogató vagy támogatott (művész).
 • Adatkezelés célja: A bevételüktől elesett művészek és az őket anyagilag támogatni szándékozó magánszemélyekösszekapcsolásának biztosítása. Ehhez az Érintettnek regisztrálnia kell a honlapon, amellyel együtt az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat rögzíti az Adatkezelő. Emellett az Adatkezelő az egyes támogatásokról is rögzíti az információkat, azonban kizárólag abból a célból, hogy statisztikákat készítsen a szolgáltatása eredményeinek felmérése céljából. Az Adatkezelő egy Érintett konkrét támogatásra vonatkozó személyes adatát senkivel nem közli.
 • Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, számlázási cím, támogatás ténye, támogatott személy vagy szervezet neve, támogatás mértéke, támogatás időpontja. Amennyiben az érintett támogatható művész, akkor mindez kibővül a művészre vonatkozó bemutató anyaggal. Az Adatkezelő a banki tranzakcióhoz kapcsolódó személyes adatokat nem kezeli.
 • Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez a regisztráció során (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
 • Adatkezelés időtartama: A támogatás megtörténtétől számítva az Adatkezelő legkésőbb egy éven belül törli vagy visszaállíthatatlanul anonimizilált statisztikai adatokká alakítja a konkrét támogatásra vonatkozó adatokat. A regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő a regisztráció Érintett általi törléséig kezeli.
 • Adatszolgáltatás: Az Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, de az adatszolgáltatás nélkül nem jöhet létre a szerződés.
 • Adatkezelés helye: Magyarország.
 • Adattovábbítás: A fizetési műveletek lebonyolítására a Szolgáltató külső felületet vesz igénybe, amelynek során a Szolgáltató a fent megjelölt adatokat más önálló adatkezelőknek továbbítja. Ezek az adatkezelők elektronikus levélben tájékoztatják a sikeres támogatásról az érintett támogatót és támogatottat egyaránt. A külső adatkezelők:
  • Transgate Network Kft. (székhely: 2612 Kosd, Agárdi u. 4/a.), adatkezelési tájékoztatója itt érhető el;
  • Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) adatkezelési tájékoztatója itt található;
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (székhely: 5th Floor 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), adatkezelési tájékoztatója itt található.

3. Egyéb adatkezelések

3.1. Eseti jelleggel az Adatkezelő egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. Az Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

3.2. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Adatfeldolgozók

4.1. Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat bízza meg az adatkezelési műveletek során:

4.1.1. Tárhely.eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.): tárhelyszolgáltatás.

4.1.2. Udvari Attila e. v. (címe: […]): honlapfejlesztési szolgáltatás.

5. Harmadik személyek személyes adatainak kezelése

5.1. Amennyiben az Érintett harmadik személyek személyes adatait adja meg, az Érintett kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. Az Érintetteknek tartózkodnia kell harmadik személyek személyes adatainak átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Kizárólag az Érintett felelős ezen harmadik személyek személyes adatainak kezeléséért.

6. Adatbiztonság

6.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és – figyelembe véve a technológia állását, valamint a személyes adatok jellegét és a kockázatokat – megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, illetve véd a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen, legyen szó akár emberi tevékenységről, fizikai vagy környezeti hatásról. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
(a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
(b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
(c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
(d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

7. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

7.1. Az Érintettnek joga van:

 • hozzáférni a személyes adatokhoz: Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő információt nyújt az Érintettről kezelt adatok köréről, amit Adatkezelő adatkezelőként kezel és/vagy amit az Adatkezelő érdekében adatfeldolgozó kezel, amennyiben a GDPR 15. cikke szerinti feltétel teljesül.
 • a személyes adatok helyesbítését kérni: Az Adatkezelő helyesbíti az Érintett személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak, és a megfelelő adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak.
 • a személyes adatok törlését kérni (elfeledtetéshez való jog): Az Adatkezelő az összes személyes adatot törli, amennyiben a GDPR 17. cikke szerinti feltételek teljesülnek.
 • az adatkezelés korlátozásához: Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a GDPR 18. cikke szerinti feltételek teljesülnek.
 • az adathordozhatósághoz: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az 1.7. pontban meghatározott kapcsolattartó személynek küldött kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.3. Az Érintett joga a jogorvoslathoz:

 • felügyeleti hatóságnál történő panasztétel: Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Tel.: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: https://naih.hu/index.html), ha a személyes adatok kezelése a jogait megsértette.
 • bírósági jogorvoslathoz való jog: A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az Érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az adatvédelmi szabályok szerinti jogait. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8. Süti tájékoztató

8.1. A Honlap felhasználói élményének javítása érdekében sütiket használunk.
8.2. A sütik olyan adatcsomagok, amelyeket a Honlap látogatása során helyeznek el az Érintett számítógépén vagy böngészésre használt egyéb eszközén. Az Adatkezelő az alábbi sütiket használhatja a Honlapon:

 • szükséges sütik: a használatuk létfontosságú a Honlap működése és üzemelése érdekében. Ezek nélkül a Honlap vagy annak egy része nem, vagy nem megfelelően jelenne meg. A Honlap üzemeltetője a szükséges sütiket a 2002/58/EK rendelet alapján alkalmazza;
 • funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja, hogy a felhasználói élményt javítsák, pl. a böngészésre használt eszköz, nyelv vagy egyéni beállítások megjegyzésére;
 • statisztikai sütik: ezek a sütik anonimizáltak; segítenek megérteni, hogy a látogató hogyan lép interakcióba a Honlappal;

8.3. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Honlap használatával a sütik használatába beleegyezik (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Amennyiben az Érintett által használt böngésző lehetővé teszi, a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használt számítógépéről vagy egyéb eszközéről, és úgynevezett sütiket helyezhet el rajta. A jelen fejezet elmagyarázza, hogy mik azok a sütik, és hogy az Adatkezelő hogyan használja azokat.

8.4. Az Érintett a saját számítógépén, vagy más, böngészésre használt eszközein is megtilthatja a sütik használatát, illetve a Honlap elérésére használt böngésző beállításaiban (általában az Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Sütik opciónál). A sütik elutasítása esetén az Érintett nem fogja tudni a Honlap teljes funkcionalitását és szolgáltatásait használni, és ennek következményeként az Adatkezelő nem garantálhatja a teljes, gördülékeny és megszakítás nélküli Honlap használatot. Az Érintett további információkat találhat a sütikről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán.

8.5. A Honlap Google Analytics sütiket használ. Ezek a sütiket külső szolgáltató helyezi el, és:

 • a külső szolgáltató, nem pedig az Adatkezelő ellenőrzése alatt állnak;
 • elérhetőek minden olyan weboldalon, amely a szolgáltatást igénybe veszi;
 • a látogató mozgását követheti egyik oldalról a másikra;
 • lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy pontosabb hirdetési tartalmakat jelenítsen meg.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

A Honlapon használt sütik:

A honlapon használt működéshez nélkülözhetetlen sütiket az alábbi táblázat tartalmazza:

wordpress_test_cookie, wordpress_Működési folyamatBejelentkezési oldalon ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője képes-e a sütik fogadására, valamint az arra jogosult adminisztrátoroknál és szerkesztőknél ellenőrzi, hogy bejelentkezett állapotban van-e, vagy nem
PHPSESSIDMűködési folyamatphp session cookie, nélkülözhetetlen, nem tartalmaz személyes adatot. Automatikusan törlődik a munkamenet lejártával, ami átlagosan 24 perc.

Harmadik féltől származó sütik listája az alábbi táblázatban látható:

_ga, _gat, _gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmzTeljesítményEzek a Google Analytics által használt sütik. A Google Analytics segítségével aggregált adatokat gyűjt össze webhelyünk használatával kapcsolatban (például hányan látogattak meg bizonyos oldalakat, hogy hányan tartózkodtak webhelyén stb.) Bővebb információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
CONSENT, LOGIN_INFO, PREF, NID, HSID, IDE, SSID, APISID, SAPISID, S, SS, SID, BEAT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, wideCélmeghatározás (Targeting)Ezek a sütik a Google és a YouTube közösségi oldalakhoz és megosztáshoz kapcsolódó sütijei. A közösségi megosztásokat és egyéb Google szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat lehet ellenőrizni és kezelni velük.  Bővebb információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
_hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls,
_hjDoneTestersWidgets,
_hjIncludedInSample,
_hjShownFeedbackMessage,
_hjid
HotjarEzek a sütik a Hotjar szolgáltatás sütijei. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat lehet ellenőrizni és kezelni velük.  Bővebb információ: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies